• دوشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۴ - ۱۲:۳۷
    فرماندار تویسرکان:
    علیرغم آنکه یکی از رکوردهای شهرستان تویسرکان در امر تعویض فرماندار در دهه گذشته بوده است، پس از توکل لطفی که در سالهای ابتدایی فعالیت ندای توی؛ یعنی سال ۱۳۸۳، هیچ یک از فرمانداران این شهرستان به دعوت ندای توی جهت حضور در دفتر این نشریه پاسخ مثبت نداده بودند تا نوبت به حبیب مومیوند رسید. این فرماندار بومی علیرغم مشغله زیاد و برنامه های فشرده، با امعان نظری خاص در دیدار با همه اقشار اجتماعی در چهارمین ماه پس از ورود به فرمانداری تویسرکان در دفتر ندای توی حاضر شد و با دست اندرکاران این نشریه که بیش از یک دهه است به تنهایی جور رسانه مکتوب در شهرستان را بر دوش می کشند، دیدار نمود.